Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để chống tham nhũng

Kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, thụ động

Đó là đề nghị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trong Công văn số 3315/UBND-VP ngày 15.11 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), bị động thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thị sát một số khu vực xảy ra sơ sót trong khu công nghiệp. Ảnh tư liệu

chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, thụ động thời đoạn 2012 – 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về PCTN, thụ động nêu trong bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, thụ động thời đoạn 2012 – 2022, định hướng hoạt động cho tuổi tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đấu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiên trì xây dựng văn hóa tùng tiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. #.

Tăng cường tuyên truyền, phổ quát pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài quốc gia. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp về quản lý kinh tế – tầng lớp và PCTN, bị động, nhất là luật pháp liên tưởng đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, tài sản công, tài chính công…; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, rà, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực. tiếp kiến hoàn thiện và thực hành đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề phòng tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, sáng tỏ, nghĩa vụ giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *